استخدام نیروی تورگردان

حسب نیاز تعدادی از شرکتهای طرف قرارداد با سایت رزومه و فعال در زمینه گردشگری، نیازمند چندین تورگردان مسلط به زبانهای خارجی میباشیم. پس از بررسی اطلاعات ارائه شده توسط شما، برای مصاحبه ورودی شرکتها از شما دعوت خواهد شد.