قوانین و مقررات رزومه . کام

  • لطفا از آپلود کردن تصاویر غیر متعارف که باعث فیلتر شدن سایت می شود خودداری نمایید، در صورت مشاهده با احترام فراوان تصویر مربوطه بدون اطلاع قبلی حذف خواهد شد

  • از وارد کردن محتوای نامربوط خودداری نمایید، باز هم در صورت مشاهده مطالب نامربوط حذف می گردد

  • کاربری هایی که جعلی تشخیص داده شود حذف خواهند شد

  • با انتقادات و پیشنهادات خود ما را حمایت نمایید :)