حسین باقری

کارشناس NDT و بازرس جوش

  • موقعیت: فارس

در ارتباط باشیم