مینو امین پور

مینو امین پور

 • وضعیت تاهل: مجرد
 • تاریخ تولد: 31 اردیبهشت 1367
 • موقعیت: البرز

تحصیلات

 • مهر 1385
  بهمن 1390

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 • کارشناسی
 • واحد علوم پزشکی تهران

سوابق کاری

 • مهر 1396
  تاکنون
پاره وقت

مسئول انفورماتیک

 • کلینیک دندانپزشکی نیکان کرج -
 • مرداد 1396
  تاکنون
پاره وقت

کارشناس پذیرش

 • کلینیک دندانپزشکی نیکان کرج -
 • فروردین 1394
  تاکنون
تمام وقت

کارشناس پذیرش

 • مرکز بهداشت شهرستان کرج -
 • فروردین 1392
  فروردین 1393
تمام وقت

کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی

 • بیمارستان کمالی کرج -
 • خرداد 1391
  خرداد 1393
تمام وقت

کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی

 • بیمارستان شهید رجائی کرج -
 • خرداد 1391
  خرداد 1393
تمام وقت

بهبود کیفیت و اعتباربخشی

 • بیمارستان شهید رجائی کرج -
 • مرداد 1390
  آبان 1390
تمام وقت

مدیر داخلی و کارمند دفتری

 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی مرکزی -
 • فروردین 1386
  اسفند 1389

مدیریت مجموعه

 • مجموعه فرهنگی امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران -

زبان های خارجی

انگلیسی
53%
شنوایی
50%
گفتاری
30%
خواندن
80%
نوشتن
50%
فارسی
100%
شنوایی
100%
گفتاری
100%
خواندن
100%
نوشتن
100%

در ارتباط باشیم