پروفایل

رزومه

تحصیلات

کارشناسی برق-الکترونیک

موسسه آموزش عالی دارالفنون

اطلاعات تماس