پروفایل

رزومه

تحصیلات

کاردانی کامپیوتر-مهندسی تکنولوژی نرم افزار

سراسری آموزشکده فنی و حرفه ای شهرستان سقز

کردستان-شهرستان سقز

کارشناسی کامپیوتر-مهندسی تکنولوژی نرم افزار

علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرمانشاه

سوابق کاری

سخت افزار و شبکه

شرکت خدمات صدر سیستم غرب
کارآموزی

کردستان شهرستان سقز

اطلاعات تماس