اموزش نرم افزار حسابداری

  • نام استاد: مهناز عقیلی
  • پست الکترونیکی: m.aghili.1373@gmail.com
  • نوع تدریس: خصوصی
  • محل تدریس: تهران
  • سابقه تدریس: 1 سال
  • هزینه هر جلسه: 25,000 تومان
  • مدت زمان هر جلسه: 90 دقیقه