تدریس مشاوره

  • دروس قابل تدریس:مشاوره تحصیلیمشاوره کنکور کارشناسی
  • نام استاد: میلاد مکوندی زاده
  • پست الکترونیکی: milad.makvandizadeh@gmail.com
  • نوع تدریس: عمومی و خصوصی
  • محل تدریس: خوزستان
  • هزینه هر جلسه: 200,000 تومان
  • مدت زمان هر جلسه: 60 دقیقه