تدریس دروس تخصصی مهندسی صنایع

  • نام استاد: مهسان مجتبوی
  • پست الکترونیکی: mahsan.mojtabavi@yahoo.com
  • نوع تدریس: عمومی و خصوصی
  • محل تدریس: خراسان رضوی
  • سابقه تدریس: 3 سال
  • هزینه هر جلسه: 70,000 تومان
  • مدت زمان هر جلسه: 60 دقیقه