تدریس درس سیاست بین الملل

  • نام استاد: هادی تاجیک
  • پست الکترونیکی: int.1358@yahoo.com
  • نوع تدریس: عمومی
  • محل تدریس: تهران
  • سابقه تدریس: 6 سال
  • تحصیلات تکمیلی