تدریس رایانه کار ICDL درجه 2

 • دروس قابل تدریس:WindowsInternetICDLWordPowerPointExcelSolidWorks
 • نام استاد: مهدی شبانی
 • پست الکترونیکی: kar.joo@yahoo.com
 • نوع تدریس: خصوصی
 • محل تدریس: تهران
 • هزینه هر جلسه: 20,000 تومان
 • مدت زمان هر جلسه: 90 دقیقه
 • فقط در شهرهای زیرقادر به آموزش دادن هستم.
  شهرقدس
  شهریار
  اندیشه
  مارلیک
  وردآورد