تدریس زبان انگلیسی

  • دروس قابل تدریس:علوم (دروس دبستان و راهنمایی)انگلیسی (دروس دبستان و راهنمایی)زیست شناسی (دروس دبیرستان رشته علوم تجربی)شیمی (دروس مشترک دبیرستان)انگلیسی (دروس مشترک دبیرستان)انگلیسیطراحی و نقاشیهنرهای دستی
  • نام استاد: حانیه نیازپور
  • تلفن: 09352907271 - 09352907271
  • پست الکترونیکی: haniehfx2000@yahoo.com
  • نوع تدریس: عمومی و خصوصی
  • محل تدریس: تهران
  • سابقه تدریس: 1 سال
  • هزینه هر جلسه: 40,000 تومان
  • مدت زمان هر جلسه: 90 دقیقه
  • تهران، شهرک اندیشه