تدریس خصوصی ادبیات عرب. فقه و اصول

  • نام استاد: حامد غفوری
  • تلفن: 09011740442 - 09191988110
  • پست الکترونیکی: h150105gh@gmail.com
  • نوع تدریس: عمومی و خصوصی
  • محل تدریس: تهران
  • سابقه تدریس: 3 سال
  • هزینه هر جلسه: 15,000 تومان
  • مدت زمان هر جلسه: 120 دقیقه
  • تدریس خصوصی انجام میدم. قیمت جلسات توافقی میباشد.