تدریس دانشگاهی

  • دروس قابل تدریس:دروس رشته مدیریتمشاوره تحصیلیمشاوره کنکور کارشناسی
  • نام استاد: امید رجبی
  • پست الکترونیکی: o.rajabi96@yahoo.com
  • نوع تدریس: عمومی و خصوصی
  • محل تدریس: سمنان
  • سابقه تدریس: 1 سال
  • مدت زمان هر جلسه: 45 دقیقه
  • تدریس دروس OR و اقتصاد به صورت مفهومی

    دستمزد توافقی