تدریس تخصصی و کاربردی نرم افزارهای معماری و آزمون طراحی نظام مهندسی

  • دروس قابل تدریس:دروس رشته مهندسی معماریمشاوره تحصیلیPhotoshopAutoCADVRay3Dmax
  • نام استاد: سید مجتبی انسانیت
  • تلفن: 09127154026-09397154026
  • پست الکترونیکی: iaa.groups17@gmail.com
  • نوع تدریس: عمومی و خصوصی
  • محل تدریس: تهران
  • سابقه تدریس: 7 سال
  • مدت زمان هر جلسه: 180 دقیقه