تدریس فیزیک

  • دروس قابل تدریس:فیزیک (دروس مشترک دبیرستان)
  • نام استاد: مهرداد رئیسی
  • تلفن: 09118347013 - 09118347013
  • پست الکترونیکی: rmehrdad76@gmail.com
  • نوع تدریس: عمومی و خصوصی
  • محل تدریس: هرمزگان
  • جزیره کیش