رزومه مدیر عامل - اجرایی - پروژه

فیلترها

عارف اشرفی  
نمایش رزومه
صدرا صالحی مدیریت کسب و کار های کوچک
نمایش رزومه
زهرا سادات حسینی  
نمایش رزومه
وحید آقایی شهرساز
نمایش رزومه
محمد امین احمدیه  
نمایش رزومه
مهدی ادیبان کارشناس ایمنی بهداشت محیط زیست
نمایش رزومه
محمدرضا (حافظ) معینی کارگردان هنری و مشاور تبلیغاتی
نمایش رزومه
علی ده بزرگی مدیرعامل ورزمان
نمایش رزومه
علی کریمی  
نمایش رزومه
حامد منصوری  
نمایش رزومه
سعید زیدانی  
نمایش رزومه
روح اله محمدزاده موید  
نمایش رزومه