رزومه تحلیلگر - دیتا ساینتیست

فیلترها

ساخت رزومه
امیرعباس فصیحی 09905286002
نمایش رزومه
متین سجادی 09103323226
نمایش رزومه
ساخت رزومه
حامد ادب  
نمایش رزومه
ساخت رزومه
دكتر پژمان صالحی دكتر پژمان صالحي
نمایش رزومه
ساخت رزومه
سحر حسینی یک مدیر توسعه کسب وکار پرتکاپو
نمایش رزومه
ساخت رزومه
پژمان صمدی یادگیری سریع و خودآموز
نمایش رزومه
چیا رستمی کتابدار پزشکی
نمایش رزومه