رزومه تحلیلگر - دیتا ساینتیست

فیلترها

حامد ادب  
نمایش رزومه
دكتر پژمان صالحی دكتر پژمان صالحي
نمایش رزومه
سحر حسینی یک مدیر توسعه کسب وکار پرتکاپو
نمایش رزومه
پژمان صمدی یادگیری سریع و خودآموز
نمایش رزومه
چیا رستمی کتابدار پزشکی
نمایش رزومه