رزومه کارشناس فروش و بازاریابی

فیلترها

عبدالخضر مقدم  
نمایش رزومه
مریم زال  
نمایش رزومه
احسان ضیایی فر  
نمایش رزومه
صدرا صالحی مدیریت کسب و کار های کوچک
نمایش رزومه
امید رضایی  
نمایش رزومه
نادیا بخشی  
نمایش رزومه
پدرام خدابنده  
نمایش رزومه
محمدرضا (حافظ) معینی کارگردان هنری و مشاور تبلیغاتی
نمایش رزومه
علی ده بزرگی مدیرعامل ورزمان
نمایش رزومه
سیدعلیرضا صالح کوتاهی  
نمایش رزومه
محمدجواد نظامی پور  
نمایش رزومه
علیرضا عرب خراسانی  
نمایش رزومه