رزومه کارشناس فروش و بازاریابی

فیلترها

صدرا صالحی مدیریت کسب و کار های کوچک
نمایش رزومه
امید رضایی  
نمایش رزومه
نادیا بخشی  
نمایش رزومه
پدرام خدابنده  
نمایش رزومه
محمدرضا (حافظ) معینی کارگردان هنری و مشاور تبلیغاتی
نمایش رزومه
علی ده بزرگی مدیرعامل ورزمان
نمایش رزومه
سیدعلیرضا صالح کوتاهی  
نمایش رزومه
محمدجواد نظامی پور  
نمایش رزومه
علیرضا عرب خراسانی  
نمایش رزومه
محمد آباریان  
نمایش رزومه
علی لوح موسوی  
نمایش رزومه
احسان ضیایی فر  
نمایش رزومه