اداری و اجرایی

فیلترها

ساخت رزومه
یونس عموئی مسئول تامین اجتماعی
نمایش رزومه
ابوالفضل مشایخی 09139440947
نمایش رزومه
ساخت رزومه
امیررضا فقیهی همه فن حریف
نمایش رزومه
گلرخ ایازی ادمین تخصصی و حرفه ای
نمایش رزومه
محبوبه آویزه مدیر داخلی منضبط و با مسئولیت
نمایش رزومه
ساخت رزومه
آرزو شفایی 09933750312
نمایش رزومه
مجتبی نظام الا سلامی  
نمایش رزومه
ساخت رزومه
مهندس صادق مراددخت شاهی 09350718593
نمایش رزومه
مهسا یزدی  
نمایش رزومه
حبیب طبرسی یک مدیر با تجربه در صنعت
نمایش رزومه
امید صمصامی امور حراستی و‌ حفاظتی
نمایش رزومه
ساخت رزومه
علی سرجوقیان کار آفرین اصفهان
نمایش رزومه