رزومه کارشناس فروش و بازاریابی

فیلترها

پدرام خدابنده  
نمایش رزومه
محمدرضا (حافظ) معینی کارگردان هنری و مشاور تبلیغاتی
نمایش رزومه
علی ده بزرگی مدیرعامل ورزمان
نمایش رزومه
سیدعلیرضا صالح کوتاهی  
نمایش رزومه
محمدجواد نظامی پور  
نمایش رزومه
علیرضا عرب خراسانی  
نمایش رزومه
محمد آباریان  
نمایش رزومه
علی لوح موسوی  
نمایش رزومه
محمد مهدی فیروزی  
نمایش رزومه
سیامک خوش اخلاق  
نمایش رزومه
سمیرا محمدی  
نمایش رزومه
مهرشاد گلابچی  
نمایش رزومه